Hyrläkare, även kallade stafettläkare eller inhyrda läkare, har blivit vanligare inom svensk sjukvård de senaste åren. Hyrläkare anlitas ofta för att täcka upp för bristen på fasta läkartjänster och jourer på sjukhus och vårdcentraler. Fenomenet hyrläkare är omdebatterat. Å ena sidan fyller hyrläkare en viktig funktion för att klara bemanningen i vården när det råder läkarbrist. Å andra sidan kan hyrläkare innebära sämre kontinuitet för patienter när de byts ut oftare.

Fördelar med hyrläkare

Det främsta skälet till att hyrläkare anlitas är för att täcka upp för bristen på fasta läkartjänster. Sverige utbildar för få läkare för att täcka behoven i vården. Därför tvingas regioner och sjukhus vända sig till bemanningsföretag för att hyra in läkare på timbasis eller kortare perioder. Hyrläkare ger flexibilitet att täcka upp för tillfälliga vakanser, semesterperioder, sjukfrånvaro eller vid hög arbetsbelastning. På så vis kan vårdgivare upprätthålla en god vårdkvalitet. Eftersom hyrläkare ofta reser mellan olika arbetsplatser kan de bidra med nya perspektiv och sprida kunskap mellan olika kliniker. Hyrläkare som arbetat på flera ställen kan ha en bredare erfarenhet.

Nackdelar med hyrläkare

Kritiker menar att hyrläkare kan innebära sämre kontinuitet för patienter. När läkare byts ut oftare blir det svårare att skapa långvariga patientrelationer. Det kan i sin tur leda till sämre vårdkvalitet när varje läkare har kort tid att sätta sig in i patientens historik. Eftersom hyrläkare rör sig mellan olika arbetsplatser är risken större att viktig information inte förs vidare. Överrapportering och dokumentation blir lidande när nya läkare hela tiden måste sättas in i patienternas ärenden. Hyrläkare kan också ha sämre kännedom om lokala rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen de kommer till. Det kan skapa problem i samarbetet med fasta team och leda till sämre sammanhållning. Kritiker hävdar också att hyrläkare kan vara mindre engagerade och tar ett mindre långsiktigt ansvar för verksamheten. Incitamenten att engagera sig i utvecklingsarbete kan vara lägre för tillfälligt inhyrd personal.

Balansgång för vårdgivare

För vårdgivare handlar det om en balansgång att hitta rätt nivå av inhyrd personal. Hyrläkare kan vara nödvändiga för att klara bemanningen, men bör inte bli för dominerande. En alltför hög andel hyrläkare riskerar att urholka kontinuiteten och sammanhållningen på arbetsplatsen. Många menar att den grundläggande lösningen är att utbilda och anställa fler läkare. På så vis minskar beroendet av hyrläkare. Samtidigt kommer hyrläkare sannolikt att behövas som en flexibel resurs även i framtiden. Genom god planering och samverkan mellan vårdgivare kan behovet av inhyrd personal till viss del styras. Bättre schemaläggning och samarbete mellan kliniker kan minska glappen i bemanningen. Hyrläkare fyller en viktig funktion, men bör inte bli en långsiktig lösning. En rimlig balans och god integrering av hyrläkare blir nyckeln för att minimera nackdelarna.

Hyrläkare – en nödvändighet eller ett problem?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *